New Saildate Alert
 1. Shanghai (Baoshan), China; Okinawa (Naha), Japan; Ishigaki, Japan; Hong Kong, China
  Saildate Categories
  2020-08-09 15 %
  2020-08-23 15 %
  2020-09-06 15 %
  2020-09-20 15 %
  2020-09-25 12 %
 2. Shanghai (Baoshan), China; Kumamoto, Japan; Nagasaki, Japan
  Saildate Categories
  2020-08-25 0 %